جدول تنظیمات درب اتوماتیک تورمکسTormax2201

جدول تنظیمات درب اتوماتیک تورمکسTormax2201

0 عرض بازشو از5تا100درصدقابل تنظیم است.
1 سرعت بازشو حداکثرسرعت روی 1می باشد.
2 سرعت بسته شدن حداکثرسرعت روی 1می باشد.
3 زمان بازماندن 5/.ثانیه تا120قابل تنظیم است.
4 کاهش سرعت ترمزابتداوانتهارامشخص می کند.
5 عملکرد باتری گزینه4قرارداده شود.
9 0 کالیبره که حتماباید اجرا شود.
1 ریست کارخانه -که اگرسه بارپشت سرهم انجام

درب حالت دستی پیدا می کند.
4 تعداددفعات بازشدن درب رانشان می دهد.
5 تعدادساعت کاری دستگاه رامشخص می کند.
6 مدل درب رانشان می دهد.
9 جهت گردش موتورراعوض می کند.

درب های اتوماتیک جوهری

02155459370
09123308960