سیم بندی اپراتور درب شیشه ای لابل Label 90

سیم بندی اپراتور درب شیشه ای لابل Label 90

چشم ها:
خاکستری چشم بیرون به 17
خاکستری چشم بیرون به 18
خاکستری چشم داخل به 17
خاکستری چشم داخل به 18
سفید داخل و بیرون (خط دار و ساده) 7
زرد داخل به 8
زرد بیرون به 9
سبز ها لازم نیست
ریموت کنترل
برق
مثبت به 17
منفی به 18
فرمان به 10 و 5 یا به 5 و 7
پل بین 5 و 7 حذف شود
درصورت کلید دیجیتال از کاتالوگ داخل جعبه کلید استفاده شود.
کلید5 حالته
1 به 8 باکس
2 به 11
3 به 12
4 به 15
جامپرها هم 11 به 13 و 14 5 هم به 6 و 7 باید پل شوند

درب اتوماتیک جوهری
021554499370
09123308960