نصب و سیم بندی اپراتور کابا KABA SLA

راهنمای سیم کشی چشم ها

قهوه ای چشم داخل و بیرون به  1
سفید و سبز داخل وبیرون به  2
زرد داخل به  3
زرد بیرون به  4
مادون 2 سیم
سفید به 13
قهوه ای به 14
مادون 3 سیم
سفید به 15
قهوه ای به 16
سبز به 17 و 18
رسیور
مثبت و منفی به 1 و 2
فرمان باز به 5و 6
پنل
20 به 3
21 به 4

درب اتوماتیک جوهری
02155449370

09123308960