راھنمای دستگاه کنترل دسترسی X6

نصب دستگاه نصب دیواری

پیچ پائین دستگاه را باز کنید.
کاور پشت را از دستگاه جدا کنید.
کاور پشت را با پیچ بر روی دیوار نصب کنید.
دستگاه را بر روی کاور پشت ثابت کنید.
پیچ پائین دستگاه را ببندید.

ساختار و عملکرد
عملکرد سیستم کنترل دسترسی

اگـر ھویـت کـاربر ثبـت شـده بـر روی دسـتگاه کنتـرل دسترسـی تأییـد شـود ، دستگاه یک سیگنال برای باز کردن قفل درب ارسال می کند.

سنسور درب حالت روشن – خاموش on-off را تشخیص می دھد.

اگر درب به طور غیر منتظره ای باز شده یا به طور نادرست بسته شـود، سـیگنال ھشـدار بـه صورت دیجیتال تحریک خواھد شد.

اگر دستگاه کنترل دسترسی بـه طـور غیـر مجـاز از جـای خـود برداشـته شـود، سیگنال ھشدار Alarmارسال می کند.

این سیستم ، دکمه خروج خارجی اکسترنال را پشتیبانی می کند.

این دکمه برای باز کردن راحت درب تعبیه شده است.

زنگ خارجی اکسترنال ھم در این سیستم پشتیبانی می شود.

ارتباط قفل

ھشدار : ھنگام روشـن بـودن دسـتگاه کنتـرل دسترسـی، ھـیچ عملیـاتی انجام ندھید

این سیستم از قفل NO و قفل NC پشتیبانی می کنـد. NO LOCK بـه ترمینـال “NO” و NC LOCK به ترمینال “NC” متصل می شود.

‏Normaly Open at the power on = NO
ھنگام روشن شدن دسـتگاه، بـه صـورت نرمال باز است.

‏Normaly Close at the power on = NC
ھنگام روشن شدن دسـتگاه، بـه صـورت نرمال بسته است

ھنگامی که قفل برقی به دستگاه کنترل دسترسی متصل است ، باید یک دیود EMF که در پکیج دستگاه موجود است را موازی کنید تا از تأثیر خود القایی FR107 بر دستگاه جلوگیری کند.
قطب ھا را معکوس نکنید.

برق مشترک با قفل

برق مشترک دستگاه با قفل
‏ULOCK=12V
‏I-ILOCK>1A

برق غیر مشترک دستگاه با قفل :
‏ A.ULOCK =12V≤1A; I-ILOCK • B.ULOCK ≠12V

جریان قفل ILOCk
ولتاژ قفل ULOCK
جریان خروجی دستگاه l

دستورالعمل ها

دکمه ھا:

# به معنی تأیید * به معنی لغو

چراغ ھا:
سبز به معنی موفقیت عملیات
قرمز به معنای عملیات غیر موفق

صداھا :

صدای بوق طولانی به معنای موفقیت
2 بـار بـوق کوتـاه بـه معنـی عملیات ناموفق
4 بار بوق کوتاه به معنای عملکرد اشتباه

توجه:
مطمئن شوید کـه بـرای تأییـد # را فشـار داده ایـد.

* بـرای برگشـت بـه حالت اولیه دستگاه است.

1. مدیریت کاربر

1.1 عملیات مدیریت

برای امنیت اطلاعات ، برای کار با دستگاه کنتـرل دسترسـی ، رمـز عبـور تعریف کنید.

ثبت اثر انگشت مدیر (Admin)

(*)+ (#)را فشار دھید
کد (#1234)را وارد کنید.
برای ثبت، اثر انگشـت را 3 بـار بـر روی حسـگر قـرار دھیـد.

چـراغ سـبز روشـن و یـک بـوق طـولانی = نشـانه عملیات موفـق

(*)را بـرای خـروج فشـار دھیـد.
چـراغ سـبز روشـن و یـک بـوق
طولانی

ویرایش اثر انگشت مدیر (Admin)

(*)+(#)را فشـار دھیـد

اثـر انگشـت مـدیر (Admin)را بـر روی حسـگر فشـار دھید.

(8)را فشار دھید
(چـراغ سـبز روشـن و یـک بـوق طـولانی)

بـرای ثبـت انگشت جدید و یا ثبت مجدد ھمان انگشت، انگشـت را 3 بـار بـر روی حسـگر قـرار دهید

چراغ سبز روشن و یک بوق طولانی = نشانه عملیات موفق

(*)را برای خروج فشار دھید.
چراغ سبز روشن و یک بوق طولانی

ثبت و ویرایش کاربر

ھر کاربر می تواند 10 اثر انگشت و حداکثر 1 کارت ثبت کند

(*)+ (#)را فشار دھید

اثر انگشت مدیر (Admin)را بر روی حسگر قرار دھید

# را وارد کنید

کد شناسه مربـوط بـه کـاربر جدیـد را واردکنیـد

# بـرای ثبت

اثر انگشت را 3 بار بر روی حسگر قراردھیـد

چـراغ سـبز روشـن و یـک بـوق طولانی = نشانه عملیات موفق

برای ثبت کاربر جدید ، کد #
و برای خروج کد * را وارد نمائید.

چراغ سبز روشن و یک بوق طولانی

توجه:

برای کاربر جدید باید از شناسه کد جدید استفاده کنید.

در صـورتی کـه شـماره وارد شده در دستگاه وجود داشته باشد، سیستم به طور پیش فرض کاربر حاضر را ویرایش می کند.

پس از ثبت اولین اثر انگشت ، می توان انگشت ھای دیگر کـاربر حـداکثر تـا 10 انگشت را ثبت کرد

در صورت اقدام اشتباه یا ثبت نام اثر انگشت / کارت تکراری، چراغ قرمـز دسـتگاه روشن می شود
و دستگاه 4 بوق کوتاه می زنـد.

ھنگـامی کـه چـراغ سـبز روشـن شد، ثبت انگشت یا کارت را دوباره انجام دھید.

ثبت ھشت رمز عبور
برای باز کردن درب دستگاه کنترل دسترسی، حداکثر 8 گروه رمز ورود درب را پشتیبانی مـی کنـد.

ھـر رمز عبور به یک گروه پاسخ می دھد

دامنه: 1 تا 8
(*)+ (#)را فشار دھید

اثر انگشت مدیر (Admin)را بر روی حسگر قرار دھید

کد ]3[ را وارد کنید

شماره گروه اصـلاح شـده را وارد کنیـد

(1 ~ 8)رمـز عبـور 4 رقمی را وارد کنید

(#)دو بار تکرار کنید

برای خروج کد (*)را وارد نمائید.

توجه:
ھنگامی که شماره گروھی از رمز عبور بـه 00000 تغییـر یابـد
ایـن گـروه از رمـز عبور غیرفعال می شود.

وقتی گروه رمز عبور با موفقیت تغییر کرد ، می توانید گروه بعـدی را وارد کنیـد تـا مستقیماً اصلاح شود.

احراز ھویت شناسایی کاربر

تأیید اعتبار اثر انگشت / کارت / رمز ورود

دستگاه را به برق متصل کنید

پس از چند لحظه دسـتگاه آمـاده بـه کـار اسـت.

بـه یکی از سه روش زیر می توانید بر روی دستگاه تردد ثبت کنید و شناسایی شوید.

رمـز ورود # را وارد کنیـد / اثـر انگشـت را بـر روی حسـگر فشـار دھیـد / کـارت را بکشید.

توجه: ھنگام استفاده از رمز عبور ، درب را می توان باز کرد به شرطی که رمز عبـور یکـی از 8 رمز عبور باشد.

8 گروه اصلی رمز عبور خالی ھستند

حذف کاربر

حذف یک کاربر

(*) + (#) را فشار دھید

اثر انگشت مدیر (Admin)را بر روی حسگر قرار دھید

کد 3 را وارد کنید

کد 2 را وارد کنید

رمز ورود # را وارد کنید / اثر انگشت را بر روی حسگر فشار دھید / کارت را بکشید.

برای خروج کد * را وارد نمائید.

حذف ھمه کاربران

(*) + (#) را فشار دھید

اثر انگشت مدیر Admin را بر روی حسگر قرار دھید

کد (9)+ (#)را وارد کنید

برای خروج کد * را وارد نمائید.

مدیریت کنترل دسترسی

* پیشنھاد می شود از حالت ھای پیش فرض استفاده نمائید.

پیکربندی مدت زمان باز کردن قفل
(حالت پیش فرض : 6 ثانیه)

(*)+ (#)را فشار دھید

اثر انگشت مدیر Admin را بر روی حسگر قرار دھید

کد 4 را وارد کنید

مدت زمان باز کردن قفل را وارد نمائید

1 تا 10 ثانیه

توجه :

اگر مدت زمان باز کردن قفل بیشتر از 10 باشد ، چـراغ قرمـز روشـن خواھـد شد.

پیکربندی حالت احراز ھویت FP / PW / RF

(*) + (#)را فشار دھید

اثر انگشت مدیر Adminرا بر روی حسـگر قـرار دھیـد

کد 5 را وارد کنید

مقدار مربوطه به ھر یک از حالات احراز ھویت شناسایی را به ھمراه کد # وارد کنید

برای خروج کد * را وارد نمائید

سوئیچ کلید اصلی دستگاه کنترل دسترسی است.

فقط وقتـی آن روشـن اسـت ، ھشدار دستکاری و ھشدار مغناطیسی به درستی کـار مـی کننـد.

وقتـی سـوئیچ خاموش است، ھشدار آلارم کار نمی کند.

(*)+ (#)را فشار دھید

اثر انگشت مدیر Adminرا بر روی حسـگر قـرار دھیـد

کد (0)+ (1)را وارد کنید

سوئیچ اصلی را به این شکل تنظـیم کنیـد:

(#)+ 0: روشن ،
1: خاموش
برای خروج * را فشار دھید

تنظیم ھشدار دستکاری (حالت پیش فرض : روشن)

فقط ھنگامی که این عملکرد روشن است ، دستگاه می تواند در ھنگام دسـتکاری ھشدار دھد.

* + # را فشار دھید

اثر انگشت مدیر را بر روی حسـگر قـرار دھیـد

کد 7 را وارد کنید

سـوئیچ دسـتکاری را بـه ایـن شـکل تنظـیم کنیـد:

# + 0: روشن ، 1: خاموش

برای خروج * را فشار دھید

شناسه محصول: E30011-3 دسته:

توضیحات

راھنمای دستگاه کنترل دسترسی X6

نصب دستگاه نصب دیواری

پیچ پائین دستگاه را باز کنید.
کاور پشت را از دستگاه جدا کنید.
کاور پشت را با پیچ بر روی دیوار نصب کنید.
دستگاه را بر روی کاور پشت ثابت کنید.
پیچ پائین دستگاه را ببندید.

ساختار و عملکرد
عملکرد سیستم کنترل دسترسی

اگـر ھویـت کـاربر ثبـت شـده بـر روی دسـتگاه کنتـرل دسترسـی تأییـد شـود ، دستگاه یک سیگنال برای باز کردن قفل درب ارسال می کند.

سنسور درب حالت روشن – خاموش on-off را تشخیص می دھد.

اگر درب به طور غیر منتظره ای باز شده یا به طور نادرست بسته شـود، سـیگنال ھشـدار بـه صورت دیجیتال تحریک خواھد شد.

اگر دستگاه کنترل دسترسی بـه طـور غیـر مجـاز از جـای خـود برداشـته شـود، سیگنال ھشدار Alarmارسال می کند.

این سیستم ، دکمه خروج خارجی اکسترنال را پشتیبانی می کند.

این دکمه برای باز کردن راحت درب تعبیه شده است.

زنگ خارجی اکسترنال ھم در این سیستم پشتیبانی می شود.

ارتباط قفل

ھشدار : ھنگام روشـن بـودن دسـتگاه کنتـرل دسترسـی، ھـیچ عملیـاتی انجام ندھید

این سیستم از قفل NO و قفل NC پشتیبانی می کنـد. NO LOCK بـه ترمینـال “NO” و NC LOCK به ترمینال “NC” متصل می شود.

‏Normaly Open at the power on = NO
ھنگام روشن شدن دسـتگاه، بـه صـورت نرمال باز است.

‏Normaly Close at the power on = NC
ھنگام روشن شدن دسـتگاه، بـه صـورت نرمال بسته است

ھنگامی که قفل برقی به دستگاه کنترل دسترسی متصل است ، باید یک دیود EMF که در پکیج دستگاه موجود است را موازی کنید تا از تأثیر خود القایی FR107 بر دستگاه جلوگیری کند.
قطب ھا را معکوس نکنید.

برق مشترک با قفل

برق مشترک دستگاه با قفل
‏ULOCK=12V
‏I-ILOCK>1A

برق غیر مشترک دستگاه با قفل :
‏ A.ULOCK =12V≤1A; I-ILOCK • B.ULOCK ≠12V

جریان قفل ILOCk
ولتاژ قفل ULOCK
جریان خروجی دستگاه l

دستورالعمل ها

دکمه ھا:

# به معنی تأیید * به معنی لغو

چراغ ھا:
سبز به معنی موفقیت عملیات
قرمز به معنای عملیات غیر موفق

صداھا :

صدای بوق طولانی به معنای موفقیت
2 بـار بـوق کوتـاه بـه معنـی عملیات ناموفق
4 بار بوق کوتاه به معنای عملکرد اشتباه

توجه:
مطمئن شوید کـه بـرای تأییـد # را فشـار داده ایـد.

* بـرای برگشـت بـه حالت اولیه دستگاه است.

1. مدیریت کاربر

1.1 عملیات مدیریت

برای امنیت اطلاعات ، برای کار با دستگاه کنتـرل دسترسـی ، رمـز عبـور تعریف کنید.

ثبت اثر انگشت مدیر (Admin)

(*)+ (#)را فشار دھید
کد (#1234)را وارد کنید.
برای ثبت، اثر انگشـت را 3 بـار بـر روی حسـگر قـرار دھیـد.

چـراغ سـبز روشـن و یـک بـوق طـولانی = نشـانه عملیات موفـق

(*)را بـرای خـروج فشـار دھیـد.
چـراغ سـبز روشـن و یـک بـوق
طولانی

ویرایش اثر انگشت مدیر (Admin)

(*)+(#)را فشـار دھیـد

اثـر انگشـت مـدیر (Admin)را بـر روی حسـگر فشـار دھید.

(8)را فشار دھید
(چـراغ سـبز روشـن و یـک بـوق طـولانی)

بـرای ثبـت انگشت جدید و یا ثبت مجدد ھمان انگشت، انگشـت را 3 بـار بـر روی حسـگر قـرار دهید

چراغ سبز روشن و یک بوق طولانی = نشانه عملیات موفق

(*)را برای خروج فشار دھید.
چراغ سبز روشن و یک بوق طولانی

ثبت و ویرایش کاربر

ھر کاربر می تواند 10 اثر انگشت و حداکثر 1 کارت ثبت کند

(*)+ (#)را فشار دھید

اثر انگشت مدیر (Admin)را بر روی حسگر قرار دھید

# را وارد کنید

کد شناسه مربـوط بـه کـاربر جدیـد را واردکنیـد

# بـرای ثبت

اثر انگشت را 3 بار بر روی حسگر قراردھیـد

چـراغ سـبز روشـن و یـک بـوق طولانی = نشانه عملیات موفق

برای ثبت کاربر جدید ، کد #
و برای خروج کد * را وارد نمائید.

چراغ سبز روشن و یک بوق طولانی

توجه:

برای کاربر جدید باید از شناسه کد جدید استفاده کنید.

در صـورتی کـه شـماره وارد شده در دستگاه وجود داشته باشد، سیستم به طور پیش فرض کاربر حاضر را ویرایش می کند.

پس از ثبت اولین اثر انگشت ، می توان انگشت ھای دیگر کـاربر حـداکثر تـا 10 انگشت را ثبت کرد

در صورت اقدام اشتباه یا ثبت نام اثر انگشت / کارت تکراری، چراغ قرمـز دسـتگاه روشن می شود
و دستگاه 4 بوق کوتاه می زنـد.

ھنگـامی کـه چـراغ سـبز روشـن شد، ثبت انگشت یا کارت را دوباره انجام دھید.

ثبت ھشت رمز عبور
برای باز کردن درب دستگاه کنترل دسترسی، حداکثر 8 گروه رمز ورود درب را پشتیبانی مـی کنـد.

ھـر رمز عبور به یک گروه پاسخ می دھد

دامنه: 1 تا 8
(*)+ (#)را فشار دھید

اثر انگشت مدیر (Admin)را بر روی حسگر قرار دھید

کد ]3[ را وارد کنید

شماره گروه اصـلاح شـده را وارد کنیـد

(1 ~ 8)رمـز عبـور 4 رقمی را وارد کنید

(#)دو بار تکرار کنید

برای خروج کد (*)را وارد نمائید.

توجه:
ھنگامی که شماره گروھی از رمز عبور بـه 00000 تغییـر یابـد
ایـن گـروه از رمـز عبور غیرفعال می شود.

وقتی گروه رمز عبور با موفقیت تغییر کرد ، می توانید گروه بعـدی را وارد کنیـد تـا مستقیماً اصلاح شود.

احراز ھویت شناسایی کاربر

تأیید اعتبار اثر انگشت / کارت / رمز ورود

دستگاه را به برق متصل کنید

پس از چند لحظه دسـتگاه آمـاده بـه کـار اسـت.

بـه یکی از سه روش زیر می توانید بر روی دستگاه تردد ثبت کنید و شناسایی شوید.

رمـز ورود # را وارد کنیـد / اثـر انگشـت را بـر روی حسـگر فشـار دھیـد / کـارت را بکشید.

توجه: ھنگام استفاده از رمز عبور ، درب را می توان باز کرد به شرطی که رمز عبـور یکـی از 8 رمز عبور باشد.

8 گروه اصلی رمز عبور خالی ھستند

حذف کاربر

حذف یک کاربر

(*) + (#) را فشار دھید

اثر انگشت مدیر (Admin)را بر روی حسگر قرار دھید

کد 3 را وارد کنید

کد 2 را وارد کنید

رمز ورود # را وارد کنید / اثر انگشت را بر روی حسگر فشار دھید / کارت را بکشید.

برای خروج کد * را وارد نمائید.

حذف ھمه کاربران

(*) + (#) را فشار دھید

اثر انگشت مدیر Admin را بر روی حسگر قرار دھید

کد (9)+ (#)را وارد کنید

برای خروج کد * را وارد نمائید.

مدیریت کنترل دسترسی

* پیشنھاد می شود از حالت ھای پیش فرض استفاده نمائید.

پیکربندی مدت زمان باز کردن قفل
(حالت پیش فرض : 6 ثانیه)

(*)+ (#)را فشار دھید

اثر انگشت مدیر Admin را بر روی حسگر قرار دھید

کد 4 را وارد کنید

مدت زمان باز کردن قفل را وارد نمائید

1 تا 10 ثانیه

توجه :

اگر مدت زمان باز کردن قفل بیشتر از 10 باشد ، چـراغ قرمـز روشـن خواھـد شد.

پیکربندی حالت احراز ھویت FP / PW / RF

(*) + (#)را فشار دھید

اثر انگشت مدیر Adminرا بر روی حسـگر قـرار دھیـد

کد 5 را وارد کنید

مقدار مربوطه به ھر یک از حالات احراز ھویت شناسایی را به ھمراه کد # وارد کنید

برای خروج کد * را وارد نمائید

سوئیچ کلید اصلی دستگاه کنترل دسترسی است.

فقط وقتـی آن روشـن اسـت ، ھشدار دستکاری و ھشدار مغناطیسی به درستی کـار مـی کننـد.

وقتـی سـوئیچ خاموش است، ھشدار آلارم کار نمی کند.

(*)+ (#)را فشار دھید

اثر انگشت مدیر Adminرا بر روی حسـگر قـرار دھیـد

کد (0)+ (1)را وارد کنید

سوئیچ اصلی را به این شکل تنظـیم کنیـد:

(#)+ 0: روشن ،
1: خاموش
برای خروج * را فشار دھید

تنظیم ھشدار دستکاری (حالت پیش فرض : روشن)

فقط ھنگامی که این عملکرد روشن است ، دستگاه می تواند در ھنگام دسـتکاری ھشدار دھد.

* + # را فشار دھید

اثر انگشت مدیر را بر روی حسـگر قـرار دھیـد

کد 7 را وارد کنید

سـوئیچ دسـتکاری را بـه ایـن شـکل تنظـیم کنیـد:

# + 0: روشن ، 1: خاموش

برای خروج * را فشار دھید

توضیحات تکمیلی

مراحل نصب

راھنمای دستگاه کنترل دسترسی X6

نصب دستگاه نصب دیواری

پیچ پائین دستگاه را باز کنید.
کاور پشت را از دستگاه جدا کنید.
کاور پشت را با پیچ بر روی دیوار نصب کنید.
دستگاه را بر روی کاور پشت ثابت کنید.
پیچ پائین دستگاه را ببندید.

ساختار و عملکرد
عملکرد سیستم کنترل دسترسی

اگـر ھویـت کـاربر ثبـت شـده بـر روی دسـتگاه کنتـرل دسترسـی تأییـد شـود ، دستگاه یک سیگنال برای باز کردن قفل درب ارسال می کند.

سنسور درب حالت روشن – خاموش on-off را تشخیص می دھد.

اگر درب به طور غیر منتظره ای باز شده یا به طور نادرست بسته شـود، سـیگنال ھشـدار بـه صورت دیجیتال تحریک خواھد شد.

اگر دستگاه کنترل دسترسی بـه طـور غیـر مجـاز از جـای خـود برداشـته شـود، سیگنال ھشدار Alarmارسال می کند.

این سیستم ، دکمه خروج خارجی اکسترنال را پشتیبانی می کند.

این دکمه برای باز کردن راحت درب تعبیه شده است.

زنگ خارجی اکسترنال ھم در این سیستم پشتیبانی می شود.

ارتباط قفل

ھشدار : ھنگام روشـن بـودن دسـتگاه کنتـرل دسترسـی، ھـیچ عملیـاتی انجام ندھید

این سیستم از قفل NO و قفل NC پشتیبانی می کنـد. NO LOCK بـه ترمینـال "NO" و NC LOCK به ترمینال "NC" متصل می شود.

‏Normaly Open at the power on = NO
ھنگام روشن شدن دسـتگاه، بـه صـورت نرمال باز است.

‏Normaly Close at the power on = NC
ھنگام روشن شدن دسـتگاه، بـه صـورت نرمال بسته است

ھنگامی که قفل برقی به دستگاه کنترل دسترسی متصل است ، باید یک دیود EMF که در پکیج دستگاه موجود است را موازی کنید تا از تأثیر خود القایی FR107 بر دستگاه جلوگیری کند.
قطب ھا را معکوس نکنید.

برق مشترک با قفل

برق مشترک دستگاه با قفل
‏ULOCK=12V
‏I-ILOCK>1A

برق غیر مشترک دستگاه با قفل :
‏ A.ULOCK =12V≤1A; I-ILOCK • B.ULOCK ≠12V

جریان قفل ILOCk
ولتاژ قفل ULOCK
جریان خروجی دستگاه l

دستورالعمل ها

دکمه ھا:

# به معنی تأیید * به معنی لغو

چراغ ھا:
سبز به معنی موفقیت عملیات
قرمز به معنای عملیات غیر موفق

صداھا :

صدای بوق طولانی به معنای موفقیت
2 بـار بـوق کوتـاه بـه معنـی عملیات ناموفق
4 بار بوق کوتاه به معنای عملکرد اشتباه

توجه:
مطمئن شوید کـه بـرای تأییـد # را فشـار داده ایـد.

* بـرای برگشـت بـه حالت اولیه دستگاه است.

1. مدیریت کاربر

1.1 عملیات مدیریت

برای امنیت اطلاعات ، برای کار با دستگاه کنتـرل دسترسـی ، رمـز عبـور تعریف کنید.

ثبت اثر انگشت مدیر (Admin)

(*)+ (#)را فشار دھید
کد (#1234)را وارد کنید.
برای ثبت، اثر انگشـت را 3 بـار بـر روی حسـگر قـرار دھیـد.

چـراغ سـبز روشـن و یـک بـوق طـولانی = نشـانه عملیات موفـق

(*)را بـرای خـروج فشـار دھیـد.
چـراغ سـبز روشـن و یـک بـوق
طولانی

ویرایش اثر انگشت مدیر (Admin)

(*)+(#)را فشـار دھیـد

اثـر انگشـت مـدیر (Admin)را بـر روی حسـگر فشـار دھید.

(8)را فشار دھید
(چـراغ سـبز روشـن و یـک بـوق طـولانی)

بـرای ثبـت انگشت جدید و یا ثبت مجدد ھمان انگشت، انگشـت را 3 بـار بـر روی حسـگر قـرار دهید

چراغ سبز روشن و یک بوق طولانی = نشانه عملیات موفق

(*)را برای خروج فشار دھید.
چراغ سبز روشن و یک بوق طولانی

ثبت و ویرایش کاربر

ھر کاربر می تواند 10 اثر انگشت و حداکثر 1 کارت ثبت کند

(*)+ (#)را فشار دھید

اثر انگشت مدیر (Admin)را بر روی حسگر قرار دھید

# را وارد کنید

کد شناسه مربـوط بـه کـاربر جدیـد را واردکنیـد

# بـرای ثبت

اثر انگشت را 3 بار بر روی حسگر قراردھیـد

چـراغ سـبز روشـن و یـک بـوق طولانی = نشانه عملیات موفق

برای ثبت کاربر جدید ، کد #
و برای خروج کد * را وارد نمائید.

چراغ سبز روشن و یک بوق طولانی

توجه:

برای کاربر جدید باید از شناسه کد جدید استفاده کنید.

در صـورتی کـه شـماره وارد شده در دستگاه وجود داشته باشد، سیستم به طور پیش فرض کاربر حاضر را ویرایش می کند.

پس از ثبت اولین اثر انگشت ، می توان انگشت ھای دیگر کـاربر حـداکثر تـا 10 انگشت را ثبت کرد

در صورت اقدام اشتباه یا ثبت نام اثر انگشت / کارت تکراری، چراغ قرمـز دسـتگاه روشن می شود
و دستگاه 4 بوق کوتاه می زنـد.

ھنگـامی کـه چـراغ سـبز روشـن شد، ثبت انگشت یا کارت را دوباره انجام دھید.

ثبت ھشت رمز عبور
برای باز کردن درب دستگاه کنترل دسترسی، حداکثر 8 گروه رمز ورود درب را پشتیبانی مـی کنـد.

ھـر رمز عبور به یک گروه پاسخ می دھد

دامنه: 1 تا 8
(*)+ (#)را فشار دھید

اثر انگشت مدیر (Admin)را بر روی حسگر قرار دھید

کد ]3[ را وارد کنید

شماره گروه اصـلاح شـده را وارد کنیـد

(1 ~ 8)رمـز عبـور 4 رقمی را وارد کنید

(#)دو بار تکرار کنید

برای خروج کد (*)را وارد نمائید.

توجه:
ھنگامی که شماره گروھی از رمز عبور بـه 00000 تغییـر یابـد
ایـن گـروه از رمـز عبور غیرفعال می شود.

وقتی گروه رمز عبور با موفقیت تغییر کرد ، می توانید گروه بعـدی را وارد کنیـد تـا مستقیماً اصلاح شود.

احراز ھویت شناسایی کاربر

تأیید اعتبار اثر انگشت / کارت / رمز ورود

دستگاه را به برق متصل کنید

پس از چند لحظه دسـتگاه آمـاده بـه کـار اسـت.

بـه یکی از سه روش زیر می توانید بر روی دستگاه تردد ثبت کنید و شناسایی شوید.

رمـز ورود # را وارد کنیـد / اثـر انگشـت را بـر روی حسـگر فشـار دھیـد / کـارت را بکشید.

توجه: ھنگام استفاده از رمز عبور ، درب را می توان باز کرد به شرطی که رمز عبـور یکـی از 8 رمز عبور باشد.

8 گروه اصلی رمز عبور خالی ھستند

حذف کاربر

حذف یک کاربر

(*) + (#) را فشار دھید

اثر انگشت مدیر (Admin)را بر روی حسگر قرار دھید

کد 3 را وارد کنید

کد 2 را وارد کنید

رمز ورود # را وارد کنید / اثر انگشت را بر روی حسگر فشار دھید / کارت را بکشید.

برای خروج کد * را وارد نمائید.

حذف ھمه کاربران

(*) + (#) را فشار دھید

اثر انگشت مدیر Admin را بر روی حسگر قرار دھید

کد (9)+ (#)را وارد کنید

برای خروج کد * را وارد نمائید.

مدیریت کنترل دسترسی

* پیشنھاد می شود از حالت ھای پیش فرض استفاده نمائید.

پیکربندی مدت زمان باز کردن قفل
(حالت پیش فرض : 6 ثانیه)

(*)+ (#)را فشار دھید

اثر انگشت مدیر Admin را بر روی حسگر قرار دھید

کد 4 را وارد کنید

مدت زمان باز کردن قفل را وارد نمائید

1 تا 10 ثانیه

توجه :

اگر مدت زمان باز کردن قفل بیشتر از 10 باشد ، چـراغ قرمـز روشـن خواھـد شد.

پیکربندی حالت احراز ھویت FP / PW / RF

(*) + (#)را فشار دھید

اثر انگشت مدیر Adminرا بر روی حسـگر قـرار دھیـد

کد 5 را وارد کنید

مقدار مربوطه به ھر یک از حالات احراز ھویت شناسایی را به ھمراه کد # وارد کنید

برای خروج کد * را وارد نمائید

سوئیچ کلید اصلی دستگاه کنترل دسترسی است.

فقط وقتـی آن روشـن اسـت ، ھشدار دستکاری و ھشدار مغناطیسی به درستی کـار مـی کننـد.

وقتـی سـوئیچ خاموش است، ھشدار آلارم کار نمی کند.

(*)+ (#)را فشار دھید

اثر انگشت مدیر Adminرا بر روی حسـگر قـرار دھیـد

کد (0)+ (1)را وارد کنید

سوئیچ اصلی را به این شکل تنظـیم کنیـد:

(#)+ 0: روشن ،
1: خاموش
برای خروج * را فشار دھید

تنظیم ھشدار دستکاری (حالت پیش فرض : روشن)

فقط ھنگامی که این عملکرد روشن است ، دستگاه می تواند در ھنگام دسـتکاری ھشدار دھد.

* + # را فشار دھید

اثر انگشت مدیر را بر روی حسـگر قـرار دھیـد

کد 7 را وارد کنید

سـوئیچ دسـتکاری را بـه ایـن شـکل تنظـیم کنیـد:

# + 0: روشن ، 1: خاموش

برای خروج * را فشار دھید

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اکسس اثر انگشت و کدینگ X6”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *